University of Hawaii

Electrical Engineering

Name ^ Position Affiliation Appointment
Yao Zheng
yaozheng@hawaii.edu
Faculty EE Faculty Assistant Professor
David Y. Y. Yun
dyun@hawaii.edu
Faculty EE Faculty Emeritus Professor
Galen Sasaki
galens@hawaii.edu
Faculty EE Faculty Associate Professor
Dusko Pavlovic
dusko@hawaii.edu
Faculty ICS Cooperating Graduate Faculty
Yingfei Dong
yingfei@hawaii.edu
Faculty EE Faculty Professor
Tep Dobry
tep@hawaii.edu
Faculty EE Faculty Professor
Darren Carlson
email
Faculty EE Faculty Assistant Professor